Roller og ansvar

  • Sportslig leder, er styrerepresentant med ansvar for at styrets vedtak innenfor sport blir gjennomført av organisasjonen. Stillingsinnehaver har ansvar for at saker av prinsipiell karakter eller saker som krever budsjettmessig behandling blir brakt opp til styrebehandling.

  • Sportssjef, er hovedansvarlig for at sportsplan blir fulgt og målsetninger nådd, hovedansvarlig for evaluering og kvalitetskontroll av prosesser og resultater innenfor sport, ansetter trenere i Yngres innenfor tildelt budsjett, hovedansvarlig for MFKs sportslige samarbeid med andre klubber i regionen og leder arbeidet med spillerlogistikk i samarbeid med trener A-lag og sportslig leder.

  • Trener A-lag, har øverste ansvar ifm. kamper og kampforberedelser, ansvaret for a-lagets treningsopplegg og treningsarbeide (fysisk, teknisk, taktisk, mentalt), utarbeide planer for enkeltspilleres individuelle utvikling, samarbeide med Yngres for hospitering til A-laget, delta i arbeidet med spillerlogistikk og bidra i utviklingsaktiviteter innad i klubben og med andre klubber i regionen.

  • Assisterende trener A-lag, skal være kampleder på rekruttlaget og bistå hovedtrener i alle faser av treningsopplegget for A-laget, samarbeidet med Yngres og hospitering til A-laget og delta i utviklingsaktiviteter innad i klubben.

  • Styret Yngres, har ansvar for at alle vedtak fra Styret som har implikasjon for Yngres avdeling blir implementert. Skal i samarbeid med Sportssjef og Utviklingsansvarlig kontrollere at trenere og trenerutviklere gjennomfører aktivitet som er i henhold til Sportsplanen.

  • Trenerforum, gjennomføres 2 – 4 ganger årlig, har som formål å sørge for at sportsplanen er kjent og blir fulgt, skape samhørighet blant klubbens trenere, kartlegge oppfølging av trenere gjennom sesongen, kompetanseplanlegging og påmelding til kurs, evaluering av sesongen samt bidra til å ha oversikt over tilgang/avgang av trenere i Yngres avdeling.

  • Utviklingsansvarlig planverk/trenere, ansvarlig for oppfølging av sportsplanen, følger opp trenerutviklere og trenere i Yngres og har ansvar for fotballfaglige tiltak utover lagsnivåene.

  • Utviklingsansvarlig spillere, sammen med trenerutviklere og trenere følge opp spillerutviklingsgrupper på tvers av årsklasser i Yngres avdeling og hospitering fra Yngres til A-lag. Sammen med Sportssjef utvikle et konstruktivt samarbeid med de andre klubbene i regionen, herunder bylagssamarbeid.

  • Trenerutviklere, skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne, skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning, delta i rekruttering av nye trenere.

  • Trenere Yngres, skal sørge for den praktiske gjennomføringen av sportsplan, skal utarbeide årsplan for trening og kamper for eget lag, skal skape et trygt og godt utviklingsnivå for alle spillere.